Logo konkursu nalewek

Zapraszamy do udziału w IV Międzynarodowy Konkursie Nalewek, VIII Konkursie Smaków Nalewek Regionalnych oraz Konkursie Nalewek Ziemi Narolskiej. Poniżej znajdą Państwo regulamin i kartę zgłoszeniową. Zachęcamy do tworzenia regionalnych produktów i zgłaszania ich do zmagań konkursowych.

Przesunięta została data zgłaszania nalewek do naszych zmagań- rozpoczynamy przyjmowanie 10 maja, a kończymy 7 lipca.

Pliki do pobrania:

- Regulamin konkursu (*.pdf)
- Karta zgłoszenia (*.pdf)
- Karta zgłoszenia (*.odt)

 

Regulamin

 

ORGANIZATORZY

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NAROL
BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS NALEWEK
VIII KONKURS SMAKÓW NALEWEK REGIONALNYCH
KONKURS NALEWEK ZIEMI NAROLSKIEJ

Narol, 10 LIPCA 2021 r.

I WARUNKI OGÓLNE
§ 1 IV Międzynarodowy Konkurs Nalewek oraz VIII Konkurs Smaków Nalewek Regionalnych oraz Konkurs Nalewek Ziemi Narolskiej zwane dalej Konkursami są imprezą plenerową o charakterze artystycznym, która ma na celu promocję produkcji i tradycji wytwarzania nalewek, odkrywania dawnych receptur, nagradzania ich twórców, aktywizację i integrację społeczności lokalnej i środowiska nalewkarskiego z kraju i poza granicami.
§ 2 Organizatorami Konkursów są: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu oraz Burmistrz Miasta i Gminy Narol. Konkursy przeprowadza Gminny Ośrodek Kultury w Narolu mieszczący się przy ul. Warszawskiej 27. Konkursy przeprowadzone będą 10 lipca 2021r. w godzinach od: 11.00 – 18.00, w ramach Cesarsko – Królewskiego Jarmarku Galicyjskiego 2021. W dniu 10 lipca organizatorzy wskażą uczestnikom miejsce przeprowadzenia Konkursów.
§ 3 Konkurs zorganizuje i przeprowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Narolu natomiast zgłoszone nalewki oceni Kapituła powołana przez Gabrielę Kołodziej - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu. Skład Kapituły Konkursowej (alfabetycznie):
Mariusz Fik
Kazimierz Kniaź
Zbigniew Sierszuła - przewodniczący
Wojciech Suchanek
Krzysztof Szawara
Jan Wolańczyk

II ZASADY UCZESTNICTWA
§ 1 Konkursy mają charakter otwarty. Obejmują: osoby indywidualne (wyłącznie pełnoletnie), koła gospodyń i inne stowarzyszenia (działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej- dotyczy stowarzyszeń).
§ 2 Do Konkursów przyjmowane będą nalewki domowe, które nie są dostępne w sprzedaży (z wyjątkiem sprzedaży gospodarskiej, na targach produktów regionalnych i podobnych). Wszystkie nalewki muszą być wytworzone na bazie alkoholu akcyzowego.
§ 3 Każda osoba, która zgłosi do Konkursów nalewki zobowiązana jest do każdej z nich dołączyć podpisaną czytelnie Kartę Zgłoszenia, zawierającą następujące informacje:
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania,
• data sporządzenia nalewki,
• rodzaj i nazwa nalewki,
• adres @mail,
• telefon kontaktowy,
• oświadczenie wytworzenia zgłoszonej do Konkursu nalewki na bazie alkoholu akcyzowego.

Karty Zgłoszenia są dostępne na stronie: www.gok.narol.pl;

• WAŻNE:
* Jeden wytwórca może zgłosić maksymalnie pięć nalewek.
* Na butelkach z nalewkami nie może być żadnych informacji oraz oznaczeń.

§ 4 Uczestnicy zgłaszający do Konkursów nalewki, zobowiązani są dostarczyć próbki w butelkach o pojemności nie mniejszej niż 500 ml dla każdej ze zgłaszanych. Ilość nalewek zgłaszanych do Konkursu przez jednego uczestnika wynosi maksymalnie 5. Organizator nada każdej nalewce numer konkursowy i własne oznaczenie.

III KRYTERIA OCENY NALEWEK
Głównym kryterium oceny nalewek w Konkursach będzie ich smak i klarowność! Ponadto Kapituła będzie miała możliwość zdecydowania o ważności innych kryteriów.

IV WYNIKI I NAGRODY
§ 1 Każda zgłoszona nalewka z obszaru Roztocza oraz z Gminy Narol będzie zakwalifikowana dodatkowo do Konkursu Międzynarodowego. Ponadto, każda zgłoszona nalewka z obszaru Gminy Narol będzie zakwalifikowana do Konkursu Roztoczańskiego i Międzynarodowego.
§ 2 Nagrody i wyróżnienia:
1. IV Międzynarodowy Konkurs Nalewek:
I miejsce Nagroda główna – kryształowa karafka z wizerunkiem Św. Floriana
II miejsce – kryształowa karafka z wizerunkiem Św. Floriana
III miejsce – kryształowa karafka z wizerunkiem Św. Floriana oraz wyróżnienia – zestaw kieliszków
2. VIII Konkurs Samków Nalewek Regionalnych
I miejsce i tytuł „Najlepszej Roztoczańskiej Nalewki” – kryształowa karafka
II miejsce – kryształowa karafka
III miejsce – kryształowa karafka oraz wyróżnienia – zestaw kieliszków
3. I Konkurs Nalewek Ziemi Narolskiej
I miejsce tytuł „Najlepszej Nalewki Ziemi Narolskiej” – kryształowa karafka
II miejsce – kryształowa karafka
III miejsce – kryształowa karafka oraz wyróżnienia – zestaw kieliszków
4. GRAND PRIX – nagroda im. Hrabiego Feliksa Antoniego Łosia (karafka + zestaw kieliszków)
§ 3 Wyniki Konkursów ogłoszone zostaną przez Przewodniczącego Kapituły lub osobę przez niego wyznaczoną na scenie Cesarsko – Królewskiego Jarmarku Galicyjskiego 2021 r. - nie wcześniej niż przed godz. 18.00. Nagrody nieodebrane przez laureatów w dniu ogłoszenia wyników, zostaną przekazane im inną drogą (za potwierdzeniem odbioru). Ponadto każdy uczestnik Konkursu w ciągu 2 dni roboczych może zapoznać się z ogólnodostępnym systemem punktowym ocenianej nalewki w postaci tabelarycznego zestawienia punktowego na stronie www.gok.narol.pl.

V ZASADY ORGANIZACYJNE
§ 1 Nalewki wraz z Kartami Zgłoszeń przyjmowane będą od 10.05.2021 do 7.07.2021 r. wyłącznie drogą pocztową lub kurierską na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu , ul. Warszawska 27, 37-610 Narol.
Nalewki, które będą brały udział w konkursie nie podlegają zwrotowi. Zostaną one wykorzystane do degustacji przez uczestników konkursu. Po ogłoszeniu wyników Organizator wyznaczy miejsce i czas degustacji.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnicy Konkursów, podpisując Kartę Zgłoszenia, akceptują Regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych: www.gok.narol.pl;

UWAGA: Ze względu na sytuację pandemiczną i mogące wystąpić restrykcje z nią związane Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia Konkursu w wyżej wymienionym terminie za pomocą transmisji on-line. Ogłoszenie wyników konkursu będą wówczas opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.gok.narol.pl. Nagrody zostaną dostarczone pocztą.