REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Mój ulubiony DINOZAUR”

 

Pliki do pobrania:

Organizatorzy konkursu:

Gminny Ośrodek Kultury w Narolu

 1. Cele konkursu:

 • promowanie „Dnia Dinozaura”

 • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci

 • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej

 • zgłębienie wiedzy o tych fascynujących, prehistorycznych stworzeniach

 1. Uczestnicy i przedmiot konkursowej rywalizacji:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać ulubionego dinozaura.

 • Technika pracy dowolna ( praca przestrzenna, rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, kolaż, techniki mieszane)

 • Konkurs adresowany jest do dzieci z terenu gminy Narol w czterech kategoriach wiekowych:

a. dzieci przedszkolne oraz z klas „0”,

b. dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej

c. dzieci z klas 4-6 Szkoły Podstawowej

d. dzieci z klas 7-8 Szkoły Podstawowej

 • Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

 • Gotowe prace prosimy o przynoszenie do Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu do dnia 22 lutego 2021 roku lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, ul. Warszawska 27, 37-610 Narol. Prace będziemy przyjmować od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00 – 18:00

 • Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Jest ona zamieszczona w załączniku niniejszego regulaminu. Należy w niej zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, wiek autora pracy, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego do rodziców czy opiekunów.

 1. Jury i nagrody:

 • Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność tematyki i techniki pracy

 2. Pomysłowość

 3. Ogólny wyraz artystyczny

 4. Estetykę pracy

 • Nagrody przyzna jury w porozumieniu z Organizatorem w każdej kategorii planuje się przyznanie puli nagród:

 1. Miejsca od 1 do 3

 2. Wyróżnienia

 • Jury konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w tym przyznania kilku nagród równorzędnych bądź nieprzyznania którejś z nagród.

 • Decyzja jury jest ostateczna

 1. Dodatkowe informacje:

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych dziecka na publikowanie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wymagań w organizacji konkursu.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach oraz na stronach internetowych.

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Dzień Dinozaura tj. 26 lutego 2021 roku. Wyniki konkursu i warunki odbioru nagród zamieścimy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NAROLU

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016 Nr 119, str. 1) – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej : RODO/ Rozporządzenie) Gminny Ośrodek Kultury w Narolu ( dalej jako: GOK) informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Narolu (dalej jako: GOK) reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

- Adres: Gminny Ośrodek Kultury w Narolu, ul. Warszawska 27, 37-610 Narol

- Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez GOK w Narolu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych umożliwiających uczestnictwo Państwa lub pozostających pod Państwa opieką małoletnich dzieci w Wydarzeniach organizowanych przez GOK w ramach wykonywanych zadań oraz danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu. GOK będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach – także na podstawie art. 6 ust 1lit. c) RODO – w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami.

- GOK w Narolu przetwarza dane osobowe przez cały czas niezbędny do realizacji zadań jednostki, a w przypadku umów z kontrahentami z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji.

- Zbierane i przetwarzane przez GOK w Narolu dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: placówki oświatowe, instytucje kultury, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne.

- GOK nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

- W zawiązku z przetwarzaniem przez GOK w Narolu danych osobowych, osobie, której dane są dotyczą, przysługuje prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;

b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych ( na podstawie art. 18 RODO);

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (na postawie art. 21 RODO);

e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO).

- W przypadku uznania, iż przetwarzanie prze GOK w Narolu Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.