Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu- treść oświadczenia znajduje się w pozycji "załączniki".

Karta informacyjna dokumentu

Nazwa:
 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu za rok 2019
z dnia:
 28.05.2020 r.
Przechowuje:
 Urząd Miasta i Gminy w Narolu
Dostępność danych:
 Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
Podstawa ograniczenia:
 ---
Tekst - treść:
 Prosimy pobrać poniżej- załączniki

 

Rada Miejska w Narolu Uchwałą nr 73/IX/2003 z dnia 11 grudnia 2003 powołała do życia Gminny Ośrodek Kultury w Narolu oraz nadała mu statut.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Mój ulubiony DINOZAUR”

 

Pliki do pobrania:

Organizatorzy konkursu:

Gminny Ośrodek Kultury w Narolu

 1. Cele konkursu:

 • promowanie „Dnia Dinozaura”

 • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci

 • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej

 • zgłębienie wiedzy o tych fascynujących, prehistorycznych stworzeniach

 1. Uczestnicy i przedmiot konkursowej rywalizacji:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać ulubionego dinozaura.

 • Technika pracy dowolna ( praca przestrzenna, rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, kolaż, techniki mieszane)

 • Konkurs adresowany jest do dzieci z terenu gminy Narol w czterech kategoriach wiekowych:

a. dzieci przedszkolne oraz z klas „0”,

b. dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej

c. dzieci z klas 4-6 Szkoły Podstawowej

d. dzieci z klas 7-8 Szkoły Podstawowej

 • Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

 • Gotowe prace prosimy o przynoszenie do Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu do dnia 22 lutego 2021 roku lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, ul. Warszawska 27, 37-610 Narol. Prace będziemy przyjmować od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00 – 18:00

 • Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Jest ona zamieszczona w załączniku niniejszego regulaminu. Należy w niej zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, wiek autora pracy, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego do rodziców czy opiekunów.

 1. Jury i nagrody:

 • Komisja powołana przez Organizatora oceni prace w kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność tematyki i techniki pracy

 2. Pomysłowość

 3. Ogólny wyraz artystyczny

 4. Estetykę pracy

 • Nagrody przyzna jury w porozumieniu z Organizatorem w każdej kategorii planuje się przyznanie puli nagród:

 1. Miejsca od 1 do 3

 2. Wyróżnienia

 • Jury konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w tym przyznania kilku nagród równorzędnych bądź nieprzyznania którejś z nagród.

 • Decyzja jury jest ostateczna

 1. Dodatkowe informacje:

 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych dziecka na publikowanie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wymagań w organizacji konkursu.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w wydawnictwach oraz na stronach internetowych.

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Dzień Dinozaura tj. 26 lutego 2021 roku. Wyniki konkursu i warunki odbioru nagród zamieścimy na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NAROLU

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L. 2016 Nr 119, str. 1) – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej : RODO/ Rozporządzenie) Gminny Ośrodek Kultury w Narolu ( dalej jako: GOK) informuje, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Narolu (dalej jako: GOK) reprezentowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

- Adres: Gminny Ośrodek Kultury w Narolu, ul. Warszawska 27, 37-610 Narol

- Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez GOK w Narolu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych umożliwiających uczestnictwo Państwa lub pozostających pod Państwa opieką małoletnich dzieci w Wydarzeniach organizowanych przez GOK w ramach wykonywanych zadań oraz danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu. GOK będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach – także na podstawie art. 6 ust 1lit. c) RODO – w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami.

- GOK w Narolu przetwarza dane osobowe przez cały czas niezbędny do realizacji zadań jednostki, a w przypadku umów z kontrahentami z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji.

- Zbierane i przetwarzane przez GOK w Narolu dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: placówki oświatowe, instytucje kultury, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne.

- GOK nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

- W zawiązku z przetwarzaniem przez GOK w Narolu danych osobowych, osobie, której dane są dotyczą, przysługuje prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator;

b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych ( na podstawie art. 18 RODO);

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (na postawie art. 21 RODO);

e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO).

- W przypadku uznania, iż przetwarzanie prze GOK w Narolu Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu nadany przez Radę Miejską w Narolu dnia 11 grudnia 2003 na mocy uchwały nr 73/IX/2003.

Brak biletów na koncert Wojtek Mazolewski Quartet- dla chętnych udostępniamy Otwartą Strefę Festiwalową poza budynkiem Centrum Koncertowego z obrazem w czasie rzeczywistym i pełnopasmowym nagłośnieniem.

Rezerwacja i zakup biletów na Arts of Narol:
Do dyspozycji w Centrum Koncertowo- Wystawienniczym, na każde wydarzenie, mamy 80 miejsc (nieznacznie zwiększyliśmy pulę ze względu na zainteresowanie, wciąż zgodnie z reżimem sanitarnym):

 • bilet na jedno wydarzenie- 10 zł
 • karnet- 30 zł

Rezerwacji i zakupu można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu:

662 118 799, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 17.00 podając:

 • w przypadku biletów jednodniowych- imię i nazwisko, datę wydarzenia i ilość biletów,
 • w przypadku karnetów- imię i nazwisko i ilość karnetów.

Wpłat za bilety należy dokonać na konto GOK w Narolu:

20 9103 0001 0000 0200 2001 0001
tytułem przelewu proszę o wpisanie tych samych informacji co podczas rezerwacji.

 

Bilety i karnety będą do odebrania przed każdym wydarzeniem.

W tej części Biuletynu udostępniamy ogólne informacje o Gminnym Ośrodku Kultury: adresy, dane rejestrowe, status prawny, przedmiot i zakres działania GOK w Narolu.

Więcej o: Podstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Podstawy prawne

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o uchwałach, zasadach, regulaminach i innych przepisach, jakim podlega działalność Naszej Instytucji, ustanawianych przez władze lokalne.

Więcej o: Prawo lokalne

Na tej stronie znajdą Państwo Statut Naszej Instytucji oraz przepisy wewnętrzne regulujące różne aspekty działania Naszej Instytucji.

Więcej o: Statut i regulaminy

W dziale Organizacja znajdą Państwo informacje o strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, władzach oraz wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych GOK.

Więcej o: Organizacja

W tym dziale znajdują się oświadczenia majątkowe kadry Naszej Instytucji zobowiązanej do składania i udostępniania takich oświadczeń.

Więcej o: Oświadczenia majątkowe

W dziale Programy i raporty znajdą Państwo informacje o zamierzeniach Naszej Instytucji - strategiach, programach działania, projektach, planach rocznych i okresowych oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

Więcej o: Programy i raporty

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Naszej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Nasza Instytucja.

Więcej o: Finanse i mienie

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Więcej o: Sprawozdania finansowe

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Naszej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

Więcej o: Załatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

Więcej o: O BIP

Na tej stronie znajdą Państwo odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Naszej Instytucji.

Więcej o: Pomoc BIP

W tym dziale znajdą Państwo zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Naszej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Więcej o: Ogłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Więcej o: Zamówienia publiczne

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Więcej o: Zamówienia do 30 tysięcy euro

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Naszej Instytucji.

Więcej o: Praca w Naszej Instytucji

W tym dziale zamieszczamy różne oficjalne komunikaty i obwieszczenia z zakresu działalności Naszej Instytucji.

Więcej o: Obwieszczenia i komunikaty